top of page
line-begin.png
Neat-AUG2019-Video-Intro-0.png

Motion Graphics / 2019 / Neat

Neat 介紹短片

配合 Neat 2019 年全新品牌形象,我哋設計咗一分半鐘嘅品牌動畫,讓企業家能夠迅速認識 Neat 嘅市場定位同嶄新金融服務。 我哋特意於影片中加入線條簡單且具趣味性嘅圖像,嘗試將抽象嘅產品概念以及服務流程展現出來。流暢嘅畫面加上相應動作聲效,再配以 Neat 全新嘅柔和明亮色板,不單能帶出各項服務重點,亦使人感覺平易近人而又不失專業。

客戶背景

Neat 係一間挑戰傳統銀行嘅金融科技初創,其主要服務為提供遙距開戶、支付及轉賬服務予個人用戶、初創公司及中小企業。

bottom of page